Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inschrijving
Inschrijven voor trainingen/workshops kan alleen via email: info@crystalnailszuidholland.nl - niet telefonisch of mondeling. Schriftelijke aanmeldingen worden alleen bij uitzondering geaccepteerd, bijv. wanneer iemand geen internet heeft.

Betaling

 • Het cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, u krijgt van ons een bevestiging van inschrijving.

• Contante betaling is alleen mogelijk uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de training /workshop . Betalingen dienen uiterlijk 30 dagen via overschrijving of ideal voor aanvang door ons ontvangen te zijn.
• Inschrijvingen worden geaccepteerd op volgorde van binnenkomst. De voor u gereserveerde plaats is echter niet gegarandeerd, wanneer de betaling nog niet bij ons binnen is. Anderen die wel betaald hebben, gaan dan voor op de lijst. Bij overboeking van een training/ workshop wordt een wachtlijst bijgehouden. In geval van twijfel of onduidelijkheid beslist de directie naar redelijkheid en billijkheid wie kan deelnemen en wie niet.

Annuleren

 - Annuleren door cursist 
   • Annulering door de deelnemer is tot één maand voor de startdatum zonder kosten mogelijk. Reeds betaalde cursusbijdragen worden volledig gerestitueerd, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

Bij Annulering van een complete opleiding [ allround-, acryl-, gel- opleiding], vervalt het recht op teruggave van het inschrijfgeld.

·        Bij annulering door de deelnemer tussen één maand en 2 weken vóór de startdatum van de training/workshop bedragen de annuleringskosten € 25,-(of 10% van het cursusgeld als dat hoger is).

o   Bij annulering door de deelnemer tussen 2 weken en 2 (werk)dagen voor aanvang van de training/workshop, bedragen de annuleringskosten 50% van het cursusgeld.

o   Bij annulering door de deelnemer op de 2 (werk)dagen voorafgaand aan de training/workshop, op de dag zelf, of wanneer de deelnemer zonder afmelding niet verschijnt op de lezing/workshop, is het volledige cursusgeld verschuldigd en wordt geen restitutie verleend.

o   Wel kan iemand anders deelnemen als plaatsvervanger, mits deze persoon bijtijds aangemeld is (uiterlijk een week voor aanvang) en voldoet aan de vereisten en voorwaarden die gelden voor de betreffende training/workshop.

o   U kunt alleen per email annuleren:  info@crystalnailszuidholland.nl
Als annuleringsdatum en -tijd geldt de ontvangstdatum, dan wel het begin van de eerstvolgende werkdag[ ma t/m vrij ], wanneer een e-mail of fax buiten werktijd binnenkomt.

- Annuleren door No5 Nail & Beauty Centre

·        Bij onverhoopte annulering van de training/workshop door  No5 Nail & Beauty Centre wegens onvoldoende deelnemers, overmacht of andere redenen, worden betalingen per omgaande en volledig teruggestort, tenzij de deelnemer voor een andere datum kiest.

- Inschrijving omzetten naar andere datum of cursus

·        Het is tot 2 weken voor aanvang mogelijk uw inschrijving om te zetten naar een andere cursus of andere datum. Hiervoor rekenen wij € 25,- administratiekosten. Tot 2 dagen voor aanvang kan dit slechts tegen betaling van 50% annuleringskosten. Binnen 2 (werk)dagen voor aanvang kan geen omzetting naar een andere datum of andere cursus meer plaats hebben! Wilt u toch deelnemen op een andere datum, dan is het volledige cursusgeld opnieuw verschuldigd.

·        Het is dan nog wel mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders. Deze persoon moet dan wel aan de voorwaarden en vereisten voldoen die gelden voor de betreffende lezing/workshop. Dit dient uiterlijk op de werkdag voor aanvang geregeld te worden.

 

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 
No5 Nail & Beauty Centre zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bedrijfsnaam worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bedrijfsnaam ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van 
No5 Nail & Beauty Centre zijn vrijblijvend en No5 Nail & Beauty Centre behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door
No5 Nail & Beauty Centre . No5 Nail & Beauty Centre  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt No5 Nail & Beauty Centre  dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per IDEAL, Paypal, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 
No5 Nail & Beauty Centre bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien No5 Nail & Beauty Centre  haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van No5 Nail & Beauty Centre om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 
No5 Nail & Beauty Centre gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 
No5 Nail & Beauty Centre

Artikel 4. Levering
4.1 De door 
No5 Nail & Beauty Centre opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan
No5 Nail & Beauty Centre  verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 
No5 Nail & Beauty Centre geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2
No5 Nail & Beauty Centre garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u
No5 Nail & Beauty Centre daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 
No5 Nail & Beauty Centre de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier/ONDERNEMER  het recht het product binnen zeven (8) werkdagen na aflevering aan
No5 Nail & Beauty Centre  te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien
No5 Nail & Beauty Centre  producten aan de afnemer levert, is No5 Nail & Beauty Centre  nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop No5 Nail & Beauty Centre  ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door 
No5 Nail & Beauty Centre na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door  No5 Nail & Beauty Centre in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en
No5 Nail & Beauty Centre , dan wel tussen No5 Nail & Beauty Centre en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en No5 Nail & Beauty Centre, is No5 Nail & Beauty Centre  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van No5 Nail & Beauty Centre 

9.2 Verzendingen die per PostNL verzonden worden zonder track & Trace nummer en niet tijdig of helemaal niet aankomen is een tekortkoming van PostNL en kan niet gereclameerd worden aan  No5 Nail & Beauty Centre. Dus geschiedt op risico van de koper.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 
No5 Nail & Beauty Centre ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat No5 Nail & Beauty Centre  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 
No5 Nail & Beauty Centre kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan
No5 Nail & Beauty Centre schriftelijk opgave doet van een adres, is No5 Nail & Beauty Centre  gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan No5 Nail & Beauty Centre schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door 
No5 Nail & Beauty Centre gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat No5 Nail & Beauty Centre  deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met
No5 Nail & Beauty Centre in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door No5 Nail & Beauty Centre  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.                                                                                  

11.4 Voor trainingen dient een aanbetaling te worden gedaan, deze word vooraf vastgesteld. Indien trainingen niet minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd, zijn wij genoodzaakt om 50% van de openstaande factuur in rekening te brengen, mocht u reeds een aanbetaling gedaan hebben, dan zal deze hierin verrekend worden.                        

11.5 No5 Nail & Beauty Centre is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Actie Februari 2019 15 jarig bestaan
13.1 De 10% korting op producten is niet geldig op opleidingen, workshops, aanbiedingen en nieuwe producten van Crystal Nails, MarilyNails. 
De 10% korting op workshops is niet geldig op de allround, gel, acryl of fusion opleidingen.
Het aankoopbedrag terug in shop tegoed winnen, is het aankoopbedrag excl opleidingen, verzendkosten en BTW van de geplaatste order in de maand februari
Alle te winnen acties zijn niet overdraagbaar aan andere.
Door de enorme drukte kan het zijn dat de levertijden langer zullen zijn. Hou rekening met 3-5 werkdagen.
 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2015 - 2023 Crystal Nails Zuid-Holland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel